L&T Finance
L&T Finance
Uw partner op het gebied van incasso en rechtsbijstand.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van L&T Finance B.V

Art. 1 Definities

1.1    Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met L&T Finance een overeenkomst aangaat, en diens vertegenwoordiger(s), rechtsverkrijgende(n),  gemachtigde(n) en erfgenamen.

1.2    L&T Finance: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L&T Finance B.V., statutair gevestigd in Hattemerbroek, kantoorhoudende in Zwolle (8025 BP) de  aan de Dr. van Deenweg 13 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 52885720;

1.3    Debiteur: degene met wie opdrachtgever een overeenkomst heeft afgesloten en die uit hoofde van die overeenkomst gelden verschuldigd is aan opdrachtgever;

1.4    Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen L&T Finance en opdrachtgever tot stand komt, inclusief iedere aanvulling of wijziging daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

1.5    Schuldenaarstarief: Het voor de debiteur geldende tarief voor ambtelijke handelingen als bedoeld in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag).

1.6    Incassokosten: de incassoprovisie ter inning van een vordering buiten rechte.

Art. 2 Algemeen

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daarmee verband houdende werkzaamheden van L&T Finance, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend.

2.2    Voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en L&T Finance en opdrachtgever doet afstand van zijn toepasselijke algemene voorwaarden.

2.3    Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij dit in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.

2.4     Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover L&T Finance een opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaart of door L&T Finance uitvoering wordt gegeven aan de opdracht. L&T Finance is nimmer tot acceptatie van een opdracht verplicht.

2.5    Ter uitvoering van de opdracht kan L&T Finance -naar eigen inzicht- derden inschakelen. Er zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen bij de selectie van deze derden. L&T Finance is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derden. De werking van de artikelen 7:407 en 7:407 lid van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

Art. 3 Verplichtingen van L&T Finance

3.1    De verplichtingen van L&T Finance hebben het karakter van een inspanningsverplichting en L&T Finance zal zich bij de uitvoering van opdrachten inspannen om tot een goede behartiging van de belangen van opdrachtgever te komen. L&T Finance kan nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald (incasso)resultaat.

3.2    De voorbereiding en uitvoering van opdrachten worden zowel in het minnelijke als het gerechtelijke traject zoveel mogelijk door L&T Finance verricht.

3.3    L&T Finance is jegens derden tot geheimhouding verplicht van alle informatie die L&T Finance zowel van de debiteur als van de opdrachtgever heeft ontvangen. Dit behoudens ten opzichte van personen of lichamen die door L&T Finance zijn ingeschakeld.

3.4    Ter zake van de uitvoering van de incassowerkzaamheden zoals overeengekomen en uitgevoerd door L&T Finance heeft opdrachtgever inzage door middel van een (periodieke) managementrapportage.

3.5    L&T Finance zal trachten de volgende bedragen te incasseren:

  1. De hoofdsom of het restant daarvan
  2. De verschuldigde wettelijke rente of vertragingsrente
  3. De  incassoprovisie
  4. De (eventuele) proceskosten

3.6     Stukken zullen door L&T Finance richting opdrachtgever worden gestuurd naar het hen opgegeven adres. Adreswijzigingen dient opdrachtgever onverwijld schriftelijk aan L&T Finance door te geven, bij gebreke waarvan L&T Finance alle aansprakelijkheid uitsluit voor schade die hier eventueel uit mocht voortvloeien.

Art. 4 Verplichtingen opdrachtgever

4.1    Indien de opdrachtgever daartoe de technische mogelijkheden heeft, worden de te innen vorderingen met de daarbij behorende dossiers door de opdrachtgever elektronisch aangeleverd. Opdrachtgever dient alle nodige gegevens en/of bewijsstukken die noodzakelijke zijn voor een succesvolle incasso te verschaffen en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Onder deze gegevens worden tenminste verstaan de N.A.W.-gegevens, indien nodig de volledige voorletters, geboortedatum debiteur, telefoonnummer alsmede de data van de achterstallige nota’s, een specificatie van de vorderingen met omschrijving van de achterstallige nota’s.

4.2    L&T Finance zendt direct nadat zij de incasso-opdracht van opdrachtgever heeft ontvangen en in haar systemen heeft verwerkt een opdrachtbevestiging naar opdrachtgever.

4.3    Opdrachtgever zal L&T Finance onverwijld op de hoogte stellen van gewijzigde omstandigheden van de debiteur, inclusief correspondentie, alle betalingen en contacten tussen debiteur en opdrachtgever. L&T Finance is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door nalatigheid in deze meldingsplicht.

4.4    Opdrachtgever is gehouden na het geven van de incasso-opdracht een debiteur, die zich tot de opdrachtgever heeft gewent, door te verwijzen naar L&T Finance en zich te onthouden van enige afspraak of handeling betreffende de vordering.

4.5    Indien blijkt dat bij het overdragen van de vordering door de opdrachtgever de vordering ongegrond is of de debiteur onder curatele of bewind stond of anderszins handelingsonbekwaam was is opdrachtgever 15% incassoprovisie, exclusief omzetbelasting, verschuldigd van de hoofdsom. 

4.6    Indien opdrachtgever de vordering zelf en zonder toestemming van L&T Finance regelt of de incassowerkzaamheden belemmert of de opdracht intrekt, is opdrachtgever 15% incassoprovisie, exclusief omzetbelasting, verschuldigd van de hoofdsom.

4.7    Indien een gerechtelijke procedure bij de sector Kanton van de Rechtbank mocht zijn geëntameerd, is opdrachtgever op grond van artt. 4.5 en 4.6 naast de provisie tevens het salaris gemachtigde aan L&T Finance verschuldigd.

4.8    Opdrachtgever dient onverwijld de schade door opdrachtgever toegebracht aan L&T Finance, inclusief schade op grond van artt. 4.5, 4.6 en 4.7, te vergoeden, bij gebreke waarvan L&T Finance gerechtigd is eventuele schade te verrekenen met aan opdrachtgever toekomende gelden die L&T Finance onder zich heeft.

Art. 5 Volmachten

5.1    Met het verstrekken van een incasso-opdracht geeft opdrachtgever aan L&T Finance de opdracht en daarmee een onbeperkte volmacht om als onmiddellijk vertegenwoordiger van opdrachtgever datgene te doen wat naar het oordeel van L&T Finance in het kader van de incasso-opdracht buitengerechtelijk als gerechtelijk noodzakelijk en/of wenselijk is, wat kan leiden tot inning van het aan opdrachtgever toekomende geldbedrag.

5.2     In het bijzonder is L&T Finance bevoegd de debiteur voor een door L&T Finance te bepalen termijn uitstel van betaling te verlenen en/of met deze een betalingsregeling overeen te komen, die in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van L&T Finance redelijk dan wel als uiterst optimaal haalbaar wordt geacht.

5.3     L&T Finance is gerechtigd bij de uitvoering van haar incasso-opdracht, indien zij van mening is dat de debiteur niet of ondeugdelijk in gebreke is gesteld, deze alsnog in gebreke te stellen.

5.4    Opdrachtgever dient L&T Finance toestemming te verlenen voor het voeren van een gerechtelijke procedure. L&T Finance is hierbij gerechtigd gebruik te maken van deurwaarders, rolwaarnemers en eventuele procureurs van haar keuze. Bij de keuze zal L&T Finance alle zorgvuldigheid betrachten.

5.5     L&T Finance zal uitsluitend tot het starten van een civiele procedure overgaan indien zij dit noodzakelijk en/of wenselijk en/of haalbaar acht en is nimmer verplicht namens opdrachtgever te procederen. Alle door L&T te voeren procedures en de daaruit voortvloeiende proces- en executiekosten geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Art. 6 Tarieven en kosten

6.1    Per opdracht tot incasso zal door L&T Finance aan opdrachtgever incassoprovisie, conform de meest recente tarievenlijst, in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is de incassoprovisie niet verschuldigd indien verhaal hiervan op de debiteur niet is geslaagd.

6.2    Proceskosten (griffierechten, deurwaarderskosten, e.d.) vallen niet onder de incassoprovisie en zijn altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever. Deze kosten dienen voor aanvang van een geding aan L&T Finance te worden voldaan.

6.3    Opdrachtgever is de incassoprovisie uitsluitend op ‘no cure no pay’ basis verschuldigd. De binnengekomen betalingen worden allereerst als betaling van de incassoprovisie van L&T Finance beschouwd, vervolgens als betaling van eventueel salaris gemachtigde van L&T Finance, vervolgens als betaling van eventuele kosten door L&T Finance ingeschakelde derden, vervolgens als betaling van de rente en als laatste als betaling van de hoofdsom.

6.4    Indien (een incasso) door L&T Finance, bij de sector Kanton van de Rechtbank, een gerechtelijke procedure gevoerd moet worden, zal er, indien de opdrachtgever een abonnement met L&T Finance heeft afgesloten, een korting van 10% worden gegeven op het uurtarief door L&T Finance. Indien de rechter in haar vonnis salaris gemachtigde toekend, zal dit salaris gemachtigde aan L&T Finance ten goede komen. Onder voornoemde gerechtelijke procedures vallen niet verzet-, appèl-, hoger beroep en cassatieprocedures.
Het abonnement dat opdrachtgever heeft afgesloten is voor de duur van 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd indien het niet binnen 2 maanden voor afloop ervan door opdrachtgever is opgezegd. L&T Finance behoudt zich het recht voor om de abonnementsprijs voor een nieuwe abonnementsperiode te wijzigen. Opdrachtgever zal hier 3 maanden voor de afloop van de lopende periode door L&T Finance schriftelijk op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen.

6.5    De tarieven zijn op een aparte tarievenlijst van L&T Finance, welke tarievenlijst in de meeste recente uitgave wordt geacht deel uit te maken van deze algemene voorwaarden.

6.6    Alle door L&T Finance aangegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting. L&T Finance is gerechtigd haar tarieven op ieder moment te wijzigen.

6.7    Opdrachtgever heeft aanspraak op de door L&T Finance ter zake van de overgedragen vorderingen ontvangen betalingen op hoofdsommen en rente, deze verminderd met de verschotten en de aan L&T Finance toekomende vergoedingen. Betalingen verricht door debiteuren verricht aan L&T Finance dan wel bij opdrachtgever trekken eerst ter dekking van oor of namens L&T Finance gemaakte kosten en/of verschotten en komen als zodanig direct aan L&T Finance toe.

6.8    Door L&T ontvangen betalingen worden ten spoedigste na de afwikkeling van een opdracht ter beschikking gesteld aan opdrachtgever, behoudens specifieke andersluidende afspraken. L&T Finance behoudt zich het recht voor eventuele vorderingen van haar op opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, met deze gelden te verrekenen.

Art. 7 Betalingen

7.1    Betalingen door opdrachtgever aan L&T Finance zal, zonder beroep op compensatie of opschorting wegens wanprestatie, plaatsvinden binnen een termijn van 14 dagen.

7.2    Opdrachtgever kan alleen schriftelijk en gemotiveerd tegen een factuur bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 8 dagen na factuurdatum te worden gemaakt. Bezwaren die niet binnen de genoemde termijn(en) ter kennnis van L&T Finance worden gebracht, worden niet in behandeling genomen. Het bezwaar ontslaat opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur volledig en tijdig te voldoen.

7.3    Na overschrijding van de betaaltermijn zal opdrachtgever automatisch in gebreke verkeren en verplicht zijn tot betaling van incassokosten, bestaande uit 15% exclusief omzetbelasting over het door opdrachtgever aan L&T Finance verschuldigde bedrag (met inachtneming van de minimum-incassoprovisie conform de meest recente tarievenlijst).

7.4    Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft L&T Finance het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan 1% per maand vanaf de dag dat verschuldigdheid tot betaling bestond. Tevens zal L&T Finance dan zonder nadere aankondiging gerechtigd zijn als haar werkzaamheden voor opdrachtgever stop te zetten, waarvan het risico geheel voor rekening van opdrachtgever is.  

Art. 8 Slotbepalingen

8.1    Het accepteren en daadwerkelijk in bewerking nemen van incassovorderingen of juridische opdrachten geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor L&T Finance. Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van L&T Finance of één van haar leidinggevenden.

8.2     Iedere aansprakelijkheid van L&T Finance of door haar ingeschakelde derden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van L&T Finance of deze derden wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar van L&T Finance in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van L&T Finance beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht. Overigens zullen vorderingen van opdrachtgever op L&T Finance een verjaringstermijn van een half jaar hebben.

8.3     Als alle bedragen zoals bedoeld in art. 3.5 zijn geïncasseerd, dan wel incassomaatregelen geheel of gedeeltelijk hebben gefaald en van voortzetting geen resultaat te verwachten valt of indien de kosten van voortzetting van de incassowerkzaamheden niet opwegen tegen de te verwachten baten, eindigt de incasso-opdracht. Dit is ter beoordeling aan LI&T Finance. L&T Finance zal aan het einde van de incasso-opdracht een eindafrekening opmaken, waarin een specificatie van het geïncasseerde bedrag(en) en de door L&T Finance verrekende of nog te verrekenen tarieven en kosten worden vermeld.

8.4     Deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op incassowerkzaamheden en juridische werkzaamheden binnen Nederland.

8.5     Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en L&T Finance is Nederlands recht van toepassing.

8.6     Alle geschillen voortvloeiende uit de met L&T Finance gesloten overeenkomst, die niet in onderling overleg kunnen worden beslecht,  worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle, voorzover niet anders door de wet dwingendrechtelijk voorgeschreven.

Nieuws
10
jun

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher (Sociale...

Lees meer >
Bekijk hier alle nieuwsberichten >
Ernst Admiraal New Media directeur
'Incasso's van L&T Finance zijn altijd gericht op het behoud van onze klanten.'
Bekijk alle referenties