L&T Finance
L&T Finance
Uw partner op het gebied van incasso en rechtsbijstand.

Privacy Statement

L&T Finance neemt uw privacy serieus

Privacy statement L&T Finance B.V. ten behoeve van www.ltfinance.nl

Dit privacy statement is in werking getreden op 1 juli 2011

Privacy Statement

Wij, L&T Finance B.V (hierna: L&T Finance), eerbiedigen uw persoonlijke levenssfeer. Wij kunnen onze bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de `Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)´. Uiteraard worden deze ook door ons nageleefd bij al onze activiteiten.

L&T Finance is aan te merken als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp. De verwerking van uw persoonsgegevens, hetzij als debiteur van onze opdrachtgever, hetzij als onze opdrachtgever is door L&T Finance gemeld bij haar functionaris voor de gegevensbescherming. Deze functionaris voor de gegevensbescherming is aangemeld bij College Bescherming Persoonsgegevens en ziet erop toe dat de verwerking door L&T Finance in overeenstemming met dit Privacy Statement is. In dit Privacy Statement informeert L&T Finance u over de wijze waarop L&T Finance met uw persoonsgegevens omgaat.

Persoonsgegevens algemeen

L&T Finance maakt een onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. L&T Finance kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan L&T Finance uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers. Daarnaast kunnen door ons anonieme gegevens worden verwerkt. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens die gekoppeld zijn aan uw Internet Protocol adres (IP-adres). Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de web-server noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Voor welke doelen gebruikte L&T Finance uw persoonsgegeven?

Wij verwerken uw persoonsgegevens als debiteur om:
1. tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen:
2. op basis van actuele en historische gegevens met betrekking tot incasso een scoringswaarde vast te stellen, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden vastgesteld:
3. een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen; en
4. uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
L&T Finance verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij haar functionaris voor gegevensbescherming. L&T Finance kan uw gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft L&T Finance bewerkerovereenkomsten gesloten.
Daarnaast kan L&T Finance, voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, uw persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EU gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement. Voor de doorgifte van persoonsgebonden gegevens naar het buitenland (buiten de EU), houdt L&T Finance zich aan de gestelde exceptie; gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens te weten: art. 77 lid 1 sub d.
L&T Finance draagt -tezamen met eventuele bewerkers- zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij L&T Finance

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van aan L&T Finance gerelateerde ondernemingen. Uw gegevens zullen echter te allen tijde naar beste vermogen worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. L&T Finance gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen geen cookies ontvangt.

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Wijziging Privacy Statement

Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Vragen?

Voor eventuele vragen over dit Privacy Statement kunt u mailen naar info@ltfinance.nl 

Nieuws
10
jun

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher (Sociale...

Lees meer >
Bekijk hier alle nieuwsberichten >
Eef M. Treurniet Nicolaas directeur
'Dankzij L&T Finance houden wij onze cashflow maandelijks op orde!'
Bekijk alle referenties